Všeobecné zmluvné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky pre účasť na zájazdoch cestovnej kancelárie Viatorys.r.o.
(ďalej len všeobecné zmluvné podmienky)

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné zmluvné podmienky týkajúce sa účasti na zájazdoch Viatory s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky pobyty, zájazdy aj služby cestovného ruchu, ktoré organizuje spoločnosťViatory s.r.o.

1.2 Tieto všeobecné podmienky sú v súlade so zákonom č. 281/2001. Z. z. a predstavujú neoddeliteľnú súčasť zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len zmluva o zájazde), uzatváranej medzi spoločnosťou Viatory s.r.o.a objednávateľom zájazdu.

2. Ceny a zmeny cien zájazdov

2.1 Ceny uvedené v katalógu cestovnej kancelárie sú len orientačné. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu.

2.2 Všetky ceny zájazdov, ktoré cestovná kancelária organizuje sú uvedené v eurách. Počítajú sa z kurzu eura k cudzím menám podľa oficiálneho kurzového lístka Európskej centrálnej banky platnýmna začiatku príslušného kalendárneho roka a z cien poplatkov a služieb, ktoré sú k tomuto dátumu známe.

2.3 Cestovná kancelária má právo na jednostranné zvýšenie ceny zájazdu v prípade, že:
a) sa zvýšia náklady na dopravu a ceny pohonným hmôt;
b) sa do 21. dňa pred začiatkom zájazdu zmení kurz zahraničných mien, ktoré boli použité na stanovenie ceny zájazdu, a to v priemere o viac ako 5 %.

2.4 Ak dôjde k zmenám podľa odstavcu 2.3 do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, cestovná kancelária zmení cenu, ktorá je uvedená v zmluve o zájazde, a to nasledovne:
a) zvýši ju o sumu, ktorá zodpovedá percentuálnej výške zmeny kurzu podľa odstavca 2.3 písmena b);
b) zvýši ju o sumu, o ktorú sa zvýši platba alebo cena podľa odstavca 2.3 písmena a) oproti cene platieb a služieb, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu.

2.5 V prípade, že nebude písomné oznámenie o zvýšení ceny odoslané objednávateľovi najneskôr do 21 dní pred začatím zájazdu, cestovná kancelária nebude mať právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1 Objednávateľ, ktorým môže byť právnická alebo fyzická osoba je zodpovedný za úplnosť, správnosť a pravdivosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia zmluvy.

3.2 Uzatvorením zmluvy o zájazde, teda prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o zájazde a jej potvrdením cestovnou kanceláriou, vzniká medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom zmluvný vzťah. Ak objednávateľ ešte nedosiahol zákonný vek plnoletosti, zmluvu zaňho podpisuje jeho zákonný zástupca.

3.3 Zmluva môže byť vyhotovená aj elektronicky pričom je platne uzatvorená ak objednávateľ poslal prihlášku faxom alebo e-mailom a táto prihláška bola preukázateľne potvrdená cestovnou kanceláriou, bola doručená objednávateľovi a bola uhradená záloha alebo plná cena zájazdu.

3.4 Obsah zmluvy o zájazde sa stanovuje podľa katalógu, záväzného programu, zverejneného na webovej stránkewww.viatory.fr, objednávateľom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok prípadne osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ musí uhradiť cenu služieb ešte pred ich poskytnutím. Na poskytnutie služieb má objednávateľ právo len ak uhradí celú cenu dosiaľ objednaných služieb.

4.2 Cestovná kancelária môže požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časy platieb sú určené nasledovne:
a) objednávateľ je povinný uhradiť 100% ceny dosiaľ objednaných služieb najneskôr 10 dní pred začiatkom zájazdu;
b) objednávateľ je povinný pri vzniku zmluvného vzťahu zaplatiť preddavok v minimálnej výške 50 eur, ak ide o letecké zájazdy, tak je minimálna výška preddavku 200 eur na osobu;
c) ak vznikne zmluvný vzťah v lehote kratšej ako 50 dní pred začiatkom zájazdu, objednávateľ musí bezodkladne uhradiť 100% ceny objednaných služieb;
d) ak objednávateľ nakupuje za zvýhodnenú first-minute cenu,je oprávnený získať zľavu ak do určeného termínu uhradí aspoň 50% z celej zľavnenej ceny a doplatok do 50 dní pred konaním zájazdu.

4.3 Ak objednávateľ neuhradí celú cenu dosiaľ objednaných služieb v danom termíne, cestovná kancelária môže odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a vyžadovať od objednávateľa, aby zaplatil zmluvnú pokutu tak ako je uvedené v 6. článku týchto Všeobecných podmienok.

5. Cestovné poistenie klientov zájazdu

5.1 Všetky zájazdy CK Viatory zahŕňajú aj doplnkovú službu klientovi, ktorou je cestovné komerčné poistenie. Pri zahraničných klientoch (teda tých, čo majú trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky) doporučujeme mať vlastné komerčné cestovné poistenie. Napríklad v prípade repatriácie.

5.2 V komplexnom cestovnom poistení je zahrnuté aj poistenie pre prípad, že v prípade nehody alebo ochorenia vzniknú objednávateľovi náklady súvisiace s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde.

5.3 Poistený je pri vzniku poistnej udalosti v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou. Cestovná kancelária neposudzuje existenciu alebo výšku uplatňovaných nárokov zo vzťahu medzi poisteným a poisťovacou spoločnosťou.

6. Odstúpenie od zmluvy o zájazde

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb, a to:
a) ak nebude uzatvorená nová zmluva o zájazde podľa odstavca 7.4 týchto Všeobecných podmienok;
b) ak cestovná kancelária poruší svoje povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy o zájazde.

Objednávateľ je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde písomnou formou, odovzdať ho osobne alebo odoslať cestovnej kancelárii doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní nadobúda odstúpenie od zmluvy účinnosť dňom odovzdania oznámenia. Pri posielaní oznámenia cestovnej kancelárii doporučeným listom, nadobúda oznámenie účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia;
c) bez udania dôvodu.

6.2 Pokiaľ objednávateľ neodstúpil od zmluvy kvôli tomu, že cestovná kancelária porušila svoje povinnosti, ktoré sú určené zmluvou alebo ak cestovná kancelária odstúpilaod zmluvy pred začatím zájazdu kvôli tomu, že objednávateľ porušil svoje povinnosti, objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty.

Výška zmluvnej pokuty sa stanovuje podľa počtu dní pred čerpaním služieb alebo nástupom na zájazd takto:
100 % z vopred stanovenej ceny + poistenie – 7 a menej dní
90 % z vopred stanovenej ceny + poistenie – 14 až 8 dní
75 % z vopred stanovenej ceny + poistenie – 29 až 15 dní
50 % z vopred stanovenej ceny + poistenie – 50 až 30 dní
20 EUR za každého účastníka zájazdu + poistenie (ak oň klient požiadal) – 51 a viac dní

6.3 Ak objednávateľnevyčerpá službu cestovného ruchu, nenastúpi na pobyt alebo zájazd bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde, alebo z dôvodu nesplnenia povinností podľa odstavca 10.2d) týchto Všeobecných podmienok musí zaplatiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

6.4 Keď sa určuje počet dní pre výpočet zmluvnej ponuky, relevantný je deň, v ktorý odstúpenie od zmluvy o zájazde nadobúda účinnosť. Tento deň sa taktiež započítava do stanoveného počtu dní. Deň nástupu na zájazd, odchodu resp. odletu sa do počtu dní nezapočítava.

6.5 Cestovná kancelária môže odpočítať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. Cestovná kancelária taktiež musí objednávateľovi bezodkladne vrátiť zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

6.6 Vopred stanovená cena je predajná cena plus všetky povinné príplatky a fakultatívne služby, ktoré si objednávateľ zakúpil. Nezahŕňaprávnym predpisom stanovené ani zmluvne dohodnuté náhrady zahraničným a tuzemským dodávateľom služieb (napríklad sumu za komplexné cestovné poistenie, ktorá sa v plnej výške pripočítava k zmluvnej pokute) ani zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou.

6.7 V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy kvôli tomu, že cestovná kancelária porušila svoje povinnosti alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, cestovná kancelária je povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. Objednávateľ v tomto prípade nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty.

6.8 Cestovná kancelária má právo odstúpiť od zmluvy pred začatím zájazdu len ak sa zájazd zruší alebo ak objednávateľ poruší svoje povinnosti, ktoré boli dohodnuté v zmluve. V takom prípade pošle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v zmluve o zájazde písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy spolu s uvedením dôvodov. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia.

7. Zmeny služieb dohodnutých v zmluve a zrušenie zájazdu

7.1 Cestovná kancelária je oprávnená zrušiť zájazd v prípade, že v lehote do 21 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu. Môže tak urobiť aj v iných prípadoch, kedy jepre cestovnú kanceláriu uskutočnenie zájazduekonomicky neúnosnéz dôvodu, že sú náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne vyššie ako plánované náklady.

7.2 Ak nie je na webovej stránke, v cenníku alebo v katalógu uvedený minimálny počet účastníkov zájazdu pre autobusové zájazdy, potom je tento počet 10 osôb.

7.3 V prípade, keď je cestovná kancelária nútená k zmene podmienok zmluvy o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak by navrhovaná zmena zmluvy zároveň viedla k zmene ceny zájazdu, je potrebné, aby bola táto nová cena v návrhu uvedená.

Objednávateľ si môže zvoliť, či so zmenou súhlasí alebo od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Objednávateľ je povinný svoje rozhodnutie písomne oznámiť cestovnej kancelárii v lehote, ktorú cestovná kancelária zvolila v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.

7.4 V prípade, že objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa 7.3 alebo ak cestovná kancelária kvôli zrušeniu zájazdu pred jeho začatím odstúpi od zmluvy, objednávateľ môže požadovať od cestovnej kancelárie, aby mu na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd aspoň v takej kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, pokiaľ cestovná kancelária môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby realizované na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Pokiaľ je cena nového zájazdu nižšia ako už realizované platby, cestovná kancelária musí tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.

7.5 Ak je to možné, cestovná kancelária na základe individuálnej požiadavky objednávateľa zmení podmienky (napr. meno, termín) dohodnuté v zmluve o zájazde. Pre vykonanie takýchto zmien je potrebné zaplatiť poplatok, ktorý sa rovná výške priamych nákladov vynaložených na zmenu účastníka a podmienok.

Ak bude objednávateľ požadovať o takúto zmenu v lehote kratšej než 45 dní pred začatím zájazdu, zmena sa bude považovať za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa. Objednávateľ bude v takomto prípade povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s 6. článkom týchto Všeobecných podmienok.

7.6 V prípade, že cestovná kancelária zruší zájazd musí to písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr v lehote 20 dní pred začatím zájazdu.

7.7 Jednodenné sezónne zájazdy a jednodenné zájazdy na „poslednú chvíľu“ spadajú pod špeciálny režim, ktorý závisí od povahy konkrétneho zájazdu, prírodných a poveternostných podmienok,jeho naplnenia,konania/nekonania kultúrneho programu, od povahy konkrétneho zájazdu. Tento režim sa rieši dohodou medzi objednávateľom a cestovnou kanceláriou, a toväčšinou stanovením náhradného termínu zájazdu.

7.8 Ak cestovná kancelária napriek tomu, že je k tomu zmluvne zaviazaná, neposkytne objednávateľovi služby alebo ich hlavnú časť riadne a včas, prípadne ak zistí, že ich nebude môcť poskytnúť, jej povinnosťou je bez zbytočného odkladu urobiť náležité opatrenia nato, aby mohol zájazd pokračovať.

7.9 V prípade, keď je možné zabezpečiť pokračovanie zájazdu len prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v zmluve, cestovná kancelária musí objednávateľovi vrátiť rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7.10 Ak sa vyskytnú udalosti, ktorým nie je možné zabrániť ani napriek vynaloženiu všetkého úsilia alebo ak sa vyskytnú nepredvídateľné a neobvyklé okolnosti, cestovná kancelária má právo zájazd zrušiť.

8. Zodpovednosť za škody

8.1 Pokiaľ vzniknú okolnosti, ktorých následok, priebeh a vznik sú nezávislé na postupe a činnosti cestovnej kancelárie alebo ak vzniknú objednávateľovi okolnosti, kvôli ktorým sčasti alebo úplne nevyužije zaplatené, objednané a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, objednávateľ nebude mať nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

8.2 Vzhľadom na okolnosti, ktoré sa nedajú predvídať ako napríklad čakanie na hraničných priechodoch, počasie, osobité momentálne obmedzenia v navštívených krajinách, problémy v cestnej premávke, trasa alebo časový harmonogram zájazdu môžu byť upravené. V takom prípade nebude mať objednávateľ právo na kompenzáciu za nevyčerpané služby alebo za omeškaný čas a ani na odstúpenie od zmluvy.

8.3 Ak objednávateľ využije vlastnú dopravu, on sám bude zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý cestovná kancelária uvádza v pokynoch na zájazd.

8.4 Cestovná kancelária nie je zodpovedná za potencionálne zmeny programu spôsobené živelnými pohromami alebo vyššou mocou.

8.5 Cestovná kancelária nie je zodpovedná za zmeny v poskytnutí služieb dodávateľom na poslednú chvíľu, kedy nie je možné, aby cestovná kancelária o tejto skutočnosti vopred informovala klienta.

8.6 Cestovná kancelária nie je zodpovedná za akékoľvek cudzie služby a akcie nespadajúce do služieb zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste, v hoteli a ďalšie.

8.7 Škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté nemožno považovať za predmet reklamácie.

8.8 Cestovná kancelária nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona sama ani jej dodávatelia, ale ju spôsobil objednávateľ alebo tretia strana, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo ju spôsobila udalosť, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, prípadne ak bola škoda spôsobená neobvyklými a nepredvídateľnými okolnosťami.

8.9 Cestovná kancelária nezodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľ v ubytovacom alebo stravovacom zariadení akéhokoľvek typu (napríklad poškodenie hotelovej izby, inventáru na hoteli a pod.).

9. Reklamácie

9.1 Ak cestovná kancelária neposkytne všetky služby predmetného zájazdu v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, objednávateľ môže službu reklamovať. Právo na odstránenie služby si objednávateľ bezodkladne nárokujeu dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie.

9.2 Pokiaľ sa zástupcovi cestovnej kancelárie alebo dodávateľovi služby nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol, ktorý je podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť podpísaný objednávateľom a zástupcom cestovnej kancelárie, ktorým je zvyčajne sprievodca zájazdu a musí byť spísaný v dvoch vyhotoveniach: pre zástupcu cestovnej kancelárie a pre klienta.

9.3 Jednu kópiu reklamačného protokolu s reklamáciou musí objednávateľ zaslať doporučene cestovnej kancelárii.

9.4 Cestovná kancelária je povinná písomne odpovedať na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, a to v lehote najviac 30 dní od obdržania reklamácie.

9.5 Ak si objednávateľ svoje nároky z reklamácie neuplatní v stanovenej lehote, právo na reklamáciu mu zaniká.

10. Práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Práva objednávateľa

Objednávateľ je oprávnený:
a) kedykoľvek pred začatím čerpania služieb odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa 6. článku týchto Všeobecných podmienok;
b) aby mu boli riadne poskytnuté zaplatené a v zmluvne dohodnuté služby a požadovať od cestovnej kancelárie, aby mu poskytla informácie týkajúce týchto služieb;
c) podať reklamáciu, ktorá bude zároveň vybavená v súlade s 6. článkom týchto Všeobecných podmienok;
d) písomne oznámiť cestovnej kancelárii, že sa na zájazde nezúčastní on, ale osoba uvedená v tomto oznámení. Odo dňa doručenia tohto oznámenia sa objednávateľom stáva osoba, ktorá je uvedená v oznámení, v ktorom musí nový objednávateľ vyhlásiť, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou. Za zaplatenie ceny zájazdu a nákladov cestovnej kancelárie, ktoré cestovnej kancelárii vznikli kvôli zmene objednávateľa zodpovedajú spoločne a bez rozdielu pôvodný aj nový objednávateľ.

10.2 Povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný:
a) dať cestovnej kancelárii k dispozícii všetky náležitosti, ktoré sú potrebné na riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb;
b) uvádzať v zmluve len pravdivé a úplné údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady, ktoré cestovná kancelária vyžaduje;
c) uhradiť cenu zájazdu v súlade s 4. článkom týchto Všeobecných podmienok;
d) získať a mať so sebou počas zájazdu platný cestovný doklad a ak sa to vyžaduje, tak vízum, dodržiavať pasové a colné nariadenia krajín, do ktorých cestuje. Osoby, ktorých zdravotný stav si vyžaduje dohľad dospelej osoby, môžu cestovať len v jej sprievode. Ak sa zájazdu zúčastnia deti do 15 rokov, musia mať vlastný platný cestovný doklad. Ak deti do 15 rokov necestujú spolu s rodičmi, môžu cestovať len v sprievode dospelých osôb s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Ak ide o zájazd do krajiny, kde je potrebné vízum, objednávateľ predloží cestovný pas v termíne určenom cestovnou kanceláriou. Ak objednávateľ nedodrží tieto predpisy, všetky náklady znáša on sám;
e) oznamovať cestovnej kancelárii svoj prístup k eventuálnym zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb, a to bez zbytočného odkladu a v lehote, ktorú stanovila cestovná kancelária;
f) prebrať od cestovnej kancelárie doklady, ktoré sú potrebné na využívanie služieb;
g) oznámiť účasť cudzích štátnych príslušníkov;
h) dodržiavať určený program a riadiť sa podľa pokynov sprievodcu cestovnej kancelárie. Konať takým spôsobom, aby nedošlo k ujmám na majetku alebo na zdraví na úkor cestovnej kancelárie, dodávateľov služieb alebo ostatných účastníkov zájazdu;
i) brať ohľad na riadne a včasné presadenie si prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa 8. a 9. článku týchto Všeobecných podmienok;
j) prísť na miesto určené na príchod/odchod v stanovenom čase;
k) ak je objednávateľom právnická osoba – nariadiť oprávneného zástupcu, s ktorým bude cestovná kancelária komunikovať a ktorý oboznámi svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami a informáciami, ktoré od cestovnej kancelárie dostane;
l) oznámiť cestovnej kancelárii akékoľvek zdravotné problémy, alergie, intolerancie…, ktoré môžu ovplyvniť pobyt, prípadne ohroziť zdravie a zdravotný stav objednávateľa. Cestovná kancelária nepreberá žiadnu zodpovednosť za možné zdravotné problémy, ktoré jej neboli vopred riadne oznámené písomne alebo mailom objednávateľom, a teda im CK nemohla zabrániť.

10.3 Práva cestovnej kancelárie

Cestovná kancelária má tieto práva:
a) neposkytovať zákazníkovi plnenie nad rámec služieb, ktoré boli vopred zaplatené a potvrdené;
b) povinnosti objednávateľa uvedené v odstavci 10.2 týchto Všeobecných podmienok sú zároveň právami cestovnej kancelárie.

10.4 Povinnosti cestovnej kancelárie

Cestovná kancelária je povinná:
a) poistiť zájazd pre prípad jej krátkodobej platobnej neschopnosti alebo krachu;
b) pred uzavretím zmluvy poskytnúť informácie o skutočnostiach, o ktorých vie a ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu;
c) písomne dať objednávateľovi k dispozícii ďalšie detailné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a o ktorých cestovná kancelária vie, a to najneskôr sedem dní pred začiatkom zájazdu. Ide o informácie, ktoré ešte nie sú obsiahnuté v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb. V prípade, že je zmluva uzavretá menej ako sedem dní pred začiatkom zájazdu, cestovná kancelária musí túto povinnosť splniť hneď pri uzatváraní zmluvy.
d) CK nie je povinná poskytnúť klientovi plnenia nad rámec vopred písomne potvrdených a zaplatených služieb.
e) CK je povinná odovzdať objednávateľovi doklady týkajúce sa poistenia proti insolventnosti CK aj komplexného poistenia objednávateľa (len v prípade jeho uzatvorenia prostredníctvom CK).

11. Ochrana osobných údajov

11.1 Objednávateľ ako aj všetky osoby, ktoré s ním cestujúsúhlasia, že údaje o ich osobách budú spracované v informačných systémoch cestovnej kancelárie v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

11.2 Objednávateľ potvrdzuje, že udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov vrátane rodného čísla v zmysle zákona 122/2013 Z.z., 84/2014 Z.z., v znení neskorších predpisov za účelom poskytnutia služieb zabezpečovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou, za účelom zabezpečenia pobytu v rámci zájazdu.

11.3 Objednávateľ ďalej súhlasí s cezhraničným prenosom osobných údajov a so spracúvaním údajov na marketingové účely a s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na realizáciu asistenčných služieb. Prístup k poskytovaným údajom môžu mať len zamestnanci cestovnej kanceláriea osoby, ktoré sú oprávnené poskytovať a ponúkať služby zabezpečované cestovnou kanceláriou.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Podpisom Prihlášky, tj. zmluvy o zájazde, objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými podmienkami, rozumie im, v plnom rozsahu ich prijíma a súhlasí s nimi. Odkliknutím príslušného prehlásenia pri elektronickej prihláške alebo zmluve objednávateľ potvrdí, že súhlasí so Všeobecnými podmienkami.

12.2 Všetky pokyny ako aj údaje uvedené v katalógu a cenníku o cenách, cestovných podmienkacha službách zodpovedajú informáciám, ktoré sú známe k dátumu 01.08.2017. Cestovná kancelária má právo na ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

12.3 Tieto Všeobecné podmienky cestovnej kancelárie platia pre účasť na všetkých zájazdoch, ktoré cestovná kancelária usporiadala po 01.08.2017 a tvoria súčasť zmluvy o zájazde v prípade, že cestovná kancelária nestanovila vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

12.4 Objednávateľ svojim podpisom zmluvy alebo doručenej písomnej individuálnej objednávky potvrdzuje:
a) že obdržal a aj sa v plnom rozsahu oboznámil s ponukovým katalógom a prípadne aj osobitným ponukovým listom CK špecifikujúcim zájazd,
b) že sú mu známe tieto všeobecné zmluvné podmienky a súhlasí s nimi,
c) že porozumel všetkým v nich prezentovaným skutočnostiam a podmienkam a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
d) nie je si vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na zájazde a zodpovedá za svoju zdravotnú pripravenosť na absolvovanie zájazdu a za splnenie deklarovaných podmienok stanovených pre účasť na konkrétnom zájazde.

Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými jemu známymi a so zájazdom súvisiacimi skutočnosťami (v zmysle vyššie uvedeného) oboznámil aj ostatných objednávateľov zájazdu, uvedených na zmluve, prípadne v písomnej individuálnej objednávke a títo ho k ich prihláseniu na zájazd a k súhlasu so zmluvnými podmienkami písomne splnomocnili. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení všeobecných zmluvných podmienok a zmluvy nemá vplyv na ich ostatný obsah.

12.5 Všetky údaje o službách a cestovných podmienkach obsiahnuté v katalógu zodpovedajú informáciám známym a dostupným v termíne jeho prípravy do tlače, t.j. 01.08.2017. CK si vyhradzuje právo ich zmeny a aktualizácie do doby uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom.

12.6 CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu a iných materiálov, ktoré CK vydáva a poskytli ich tretie osoby a zároveň neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch tretích osôb, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ovplyvniť ich obsah.

12.7 Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné chyby, ktoré sa mohli pri spracovaní katalógu vyskytnúť. Prípadné opravy tlačových chýb, zmeny a aktualizácie katalógu budú uverejnené na internetovej stránke www.viatory.fr.